Emisije prahu iz kotlovnice

Emisije prahu iz kotlovnice

V družbi se zavedamo, da občane zanima vpliv naše kotlovnice na kvaliteto zraka v mestu. Skupaj z zunanjim izvajalcem obratovalnega monitoringa emisij snovi v zrak smo pripravili letno poročilo o trajnih meritvah emisij v zrak za parametra ogljikov monoksid in prah in ga posredovali na Agencijo Republike Slovenije za okolje (ARSO).

Na izpustu iz kotla na naraven les potekajo trajne  meritve emisije prahu in ogljikovega monoksid in rezultate kot polurna povprečja posredujemo na ARSO. Zaradi spremembe okoljevarstvenega dovoljenja smo morali v letu 2018 dosegati strožje meje pri ogljikovem monoksidu, kot so sicer določene v zakonodaji za srednje kurilne naprave.

Podajamo mesečne podatke o emisijah prahu,  o katerem nas sprašujejo občani in ki bolj neposredno vpliva na kvaliteto zraka v mestu.

V nadaljevanju podajamo še primerjavo koncentracij in emitiranih količin prahu in ogljikovega monoksida  za leta 2017, 2018 in 2019

  1. EMISIJE PRAHU
Število  ur obratovanja Mejna vrednost koncentracije (mg/m3) Povprečna   izmerjena koncentracija (mg/m3) Emitirana količina        (kg)
Januar 2019 609 20 0,61 5,9
Februar 2019 672 20 0,55 5,7
Marec 2019 711 20 0,43 4,7
April 2019 717 20 0,43 4,8
Maj 2019 744 20 0,52 6,0
Junij 2019 602 20 0,61 5,7
Julij 2019 744 20 0,65 8,1
Avgust 2019 160 20 1,04 2,2
September 2019 715 20 0,77 8,8
Oktober 2019 736 20 1,64 18,8
November 2019 703 20 1,96 24,6
December 2019 476 20 2,31 19,6
Leto 2019 7.586 20 0,96 114,9
  1. b)  PRIMERJAVA EMISIJ OGLJIKOVEGA MONOKSIDA IN PRAHU V LETIH 2017, 2018 in 2019
Število  ur obratovanja Mejna vrednost koncentracije ogljikovega monoksida (mg/m3) Izmerjena  koncentracija ogljikovega monoksida (mg/m3) Emitirana količina  ogljikovega monoksida     (kg) Mejna vrednost koncentracije prahu

(mg/m3)

Izmerjena  koncentracija prahu

(mg/m3)

Emitirana količina  prahu     (kg)
Leto 2017 7.973 150 39,4 5.443 20 3,86 503,5
Leto 2018 7.113 100 40,1 5.074 20 1,73 198
Leto 2019 7.586 100 34,2 4.584 20 0,96 115