Emisije prahu iz kotlovnice

Emisije prahu iz kotlovnice

V družbi se zavedamo, da občane zanima vpliv naše kotlovnice na kvaliteto zraka v mestu. Skupaj z zunanjim izvajalcem obratovalnega monitoringa emisij snovi v zrak smo pripravili letno poročilo o trajnih meritvah emisij v zrak za parametra ogljikov monoksid in prah in ga posredovali na Agencijo Republike Slovenije za okolje (ARSO).

Na izpustu iz kotla na naraven les potekajo trajne  meritve emisije prahu in ogljikovega monoksid in rezultate kot polurna povprečja posredujemo na ARSO. Zaradi spremembe okoljevarstvenega dovoljenja smo morali v letu 2018 dosegati strožje meje pri ogljikovem monoksidu, kot so sicer določene v zakonodaji za srednje kurilne naprave.

Podajamo mesečne podatke o emisijah prahu,  o katerem nas sprašujejo občani in ki bolj neposredno vpliva na kvaliteto zraka v mestu.

V nadaljevanju podajamo še primerjavo koncentracij in emitiranih količin prahu in ogljikovega monoksida  za leti 2017 in 2018.

  1. EMISIJE PRAHU
Število  ur obratovanja Mejna vrednost koncentracije (mg/m3) Povprečna   izmerjena koncentracija (mg/m3) Emitirana količina        (kg)
Januar 2018 520 20 5,34 44,0
Februar 2018 672 20 4,83 55,3
Marec 2018 679 20 1,22 10,6
April 2018 672 20 0,86 8,9
Maj 2018 744 20 0,77 9,0
Junij2018 650 20 1,02 10,4
Julij 2018 649 20 1,18 13,2
Avgust 2018 73 20 0,62 0,4
September 2018 679 20 0,90 9,5
Oktober 2018 711 20 0,91 10,3
November 2018 707 20 1,42 16,3
December 2018 357 20 1,67 9,9
Leto 2018 7.113 20 1,73 198
  1. b) PRIMERJAVA EMISIJ OGLJIKOVEGA MONOKSIDA IN PRAHU V LETIH 2017 IN 2018
Število  ur obratovanja Mejna vrednost koncentracije ogljikovega monoksida (mg/m3) Izmerjena  koncentracija ogljikovega monoksida (mg/m3) Emitirana količina  ogljikovega monoksida     (kg) Mejna vrednost koncentracije prahu

(mg/m3)

Izmerjena  koncentracija prahu

(mg/m3)

Emitirana količina  prahu     (kg)
Leto 2017 7.973 150 39,4 5.443 20 3,86 503,5
Leto 2018 7.113 100 40,1 5.074 20 1,73 198