Skrb za okolje

Skrb za okolje

Leto 2019 je bilo na področju ravnanja z okoljem za družbo Melamin izredno zahtevno, saj mora slediti novim zahtevam zakonodaje, v družbi pa potekajo tudi spremembe na področju novih ali spremenjenih tehnologij.

V letu 2019 smo začeli s pripravo vloge za spremembo okoljevarstvenega dovoljenja, v katero bo družba Melamin vključila tudi manjše spremembe, ki so že bile prijavljene, niso pa še v celoti vključene v dovoljenje in predvidene spremembe v bližnji prihodnosti.

Ker je družba Melamin obrat tveganja za večjo kemijsko nesrečo, smo v prakso vpeljali interni postopek ocenjevanja tveganj.  V primeru, da se bo pokazalo, da bi pri kateri od sprememb prišlo do takšne spremembe, ki bi zahtevala tudi spremembo dovoljenja, bomo sprožili postopek za spremembo varnostnega poročila in spremembo dovoljenja.

V letu 2019 smo začeli s pripravo vloge za spremembo varnostnega poročila, v katerega bo družba Melamin vključila tudi manjše spremembe, ki so že bile prijavljene, niso pa še v celoti vključene v dovoljenje in predvidene spremembe v bližnji prihodnosti.

Na področju obratovalnih monitoringov smo v letu 2019 izvedli vse predpisane meritve za družbi Melamin in smartMELAMINE, za katerega je Melamin upravljalec.

Vsi rezultati  občasnih monitoringov, ki so potekali, so bili ustrezni.

Prav tako smo izvajali tudi trajne meritve emisij prahu in ogljikovega monoksida iz kotla na naraven les. Rezultati so bili v veliki večini ustrezni (prekoračitve povezane z okvaro merilnika za ogljikov monoksid), prav tako so bile glede na preteklo leto manjše letne količine emitiranega prahu in ogljikovega monoksida.

V letu 2019 smo v  skladu z zakonodajo nadaljevali z rednimi pregledi rezervoarjev.

V letu 2019 smo nadaljevali z oddajanjem nevarnih odpadkov pooblaščenemu izvajalcu, s katerim smo podpisali pogodbo. Del nevarnih odpadkov pa smo oddali podjetju Kemis, ki je v preteklosti skrbel za naše odpadke. Stalno smo zagotavljali, da se odpadki niso skladiščili na lokaciji družbe dalj kot je dovoljeno.

V letu 2019 smo v sistemu termične oksidacije odpadnega zraka očistili tehnološke odduhe iz vseh predvidenih virov v družbah Melamin in smartMELAMINE.  Kot rezervni sistem čiščenja odpadnega zraka pa smo ohranili obstoječi pralnik.

Kot v preteklem letu je bil pomemben del aktivnosti na področju ravnanja z okoljem vezan na energetiko. V letu 2019 smo tako poleg planiranih  meritev emisij dela  parametrov določenih v okoljevarstvenem dovoljenju izvedli še kalibracijske meritve opreme za trajne meritve na kotlu na lesno biomaso.

Poleg tega smo nadaljevali tudi z internimi trajnimi meritvami emisij dušikovih oksidov in celokupnega ogljika.

Konec leta smo tudi ovrednotili dejanske emisije v okolje zaradi proizvodnje energije. Količina onesnaževal ob delovanju novega kotla na naraven les se je znižala v primerjavi z uporabo kurilnega olja v preteklih letih.

Kot upravljavec naprave, ki povzroča emisije toplogrednih plinov, smo tudi v letu 2019 na predpisan način spremljali porabe energentov. Glede na pretekla leta se je poraba fosilnih goriv, ki povzročajo toplogredne pline,  še dodatno zmanjšala.

Tudi v letu 2019 smo pripravili Poročilo o odgovornem ravnanju za leto 2018 in ga posredovali zainteresirani javnosti. Poleg tega smo poročilo predstavili tudi na Gospodarski zbornici Slovenije in s tem pridobili pravico do uporabe logotipa odgovornega ravnanja za leto 2020.

Prav tako smo nadaljevali s čim bolj odprtim komuniciranjem z okoljem; v ta namen smo ponovno odprli tovarno različnim organiziranim skupinam.

Na področju doseganja večje varnosti – preprečevanje kemijskih nesreč in manjših emisij v delovno okolje, so potekale še naslednje aktivnosti:

 • Pregledi naprav v eksplozijsko nevarnih objektih (Ex pregledi).
 • Pridobili smo Ex certifikate za vse lokacije, kjer se uporabljajo eksplozijsko nevarne kemikalije

 

 Kratek povzetek drugih okoljskih aktivnosti v letu 2019: 

 • Izvedli smo vse predpisane meritve iz okoljevarstvenega dovoljenja v proizvodnih obratih in energetiki
 • Zagotavljali smo stabilno delovanje kotlovnice na lesno biomaso in izvajanje trajnih meritev emisij v zrak ter skladnost z zahtevami gleda ogljikovega monoksida in prahu
 • Skozi celo leto smo zagotavljali ustrezno  odstranjevanje nevarnih odpadkov in drugih odpadkov iz tehnologije, ki niso nevarni
 • izvajali smo naloge, ki izhajajo iz zahtev kemijske zakonodaje
 • nadaljevali smo z opremljanjem vseh objektov z avtomatskimi detektorji požara
 • Postavili smo novo skladišče za skladiščenje plinov v jeklenkah
 • nadaljevali smo s posodobitvami skladiščnih rezervoarjev v cisternskem skladišču PE Kemična industrija
 • zaključili smo ureditev skladiščenja smol v PE Obutvena industrija
 • intenzivno smo delali tudi na projektu za postavitev parne turbine, ki pa se jo bo zagnalo v letu 2020

Cilji za leto 2020

 • izvedba vseh predpisanih meritev iz okoljevarstvenega dovoljenja
 • stabilno delovanje kotlovnice na lesno biomaso in izvajanje trajnih meritev emisij v zrak
 • ustrezno odstranjevanje nevarnih odpadkov in drugih odpadkov iz tehnologije, ki niso nevarni
 • izvajanje nalog, ki izhajajo iz zahtev kemijske zakonodaje
 • začetek preureditve požarne zaščite cisternskega skladišča
 • pridobitev uporabnega dovoljenja za novo skladišče za skladiščenje plinov v jeklenkah
 • zamenjava sistema priprave dušika za inertizacijo procesov
 • nadaljevanje zamenjav starih skladiščnih rezervoarjev v cisternskem skladišču
 • reden zagon parne turbine

 Kočevje, marec 2020 Mateja Aljaž Rožič