Skrb za okolje

Skrb za okolje

Leto 2018 je bilo na področju ravnanja z okoljem za družbo MELAMIN  izredno zahtevno, saj mora slediti novim zahtevam zakonodaje, v družbi pa potekajo tudi spremembe na področju novih ali spremenjenih tehnologij.

Na osnovi zaustavitve postopka za spremembo obstoječega okoljevarstvenega dovoljenja kot obrat tveganja za kemijsko nesrečo smo najprej zaprosili za zaustavitev postopka za spremembo obstoječega okoljevarstvenega dovoljenja po Uredbi o vrsti dejavnosti in naprav, ki lahko povzročajo onesnaževanje okolja večjega obsega. V nadaljevanju smo zaprosili in tudi pridobili spremembo tega okoljevarstvenega dovoljenja, v kateri so določene odgovornosti družbe Melamin in družbe smartMELAMINE na področju ravnanja z okoljem. Družba Melamin je namreč v skladu z okoljevarstvenim dovoljenjem upravljalec naprave smartMELAMINE, določene zahteve pa veljajo le za posamezno družbo.

Ob naslednji vlogi za spremembo okoljevarstvenega dovoljenja pa bo družba Melamin vključila tudi manjše spremembe, ki so že bile prijavljene, niso pa še v celoti vključene v dovoljenje.

Ker je družba Melamin obrat tveganja za večjo kemijsko nesrečo, smo v prakso vpeljali interni postopek ocenjevanja tveganj in ga uporabili pri manjših spremembah, ki potekajo v družbi.

V primeru, da se bo pokazalo, da bi pri kateri od sprememb prišlo do takšne spremembe, ki bi zahtevala tudi spremembo dovoljenja, bomo sprožili postopek za spremembo varnostnega poročila in spremembo dovoljenja.

Na področju obratovalnih monitoringov smo v letu 2018 izvedli vse predpisane meritve.  Vsi rezultati  občasnih monitoringov, ki so bili potekali, so bili ustrezni. Poleg tega smo izvedli prve kompletne meritve emisij iz kotla na naraven les, pri čemer se je v sistem termične oksidacije vodilo zrak iz tehnoloških odduh iz proizvodnje smol, skladiščnih rezervoarjev, kontinuirnih linij in iz proizvodnje melaminskih flisov. Vsi prametri povezani z emisijami so bili ustrezni. Kot upravljalec naprave – proizvodnje smartMELAMINE smo poskrbeli tudi za prve meritve iz obeh čistilnih naprav na tej liniji.

Prav tako smo izvajali tudi trajne meritve emisij prahu in ogljikovega monoksida iz kotla na naraven les. Zaradi okvare merilnika in nadaljnjih težav pri kalibraciji je prišlo do začasnega izpada podatkov, sicer pa je kotel in sistem trajnih meritev deloval ustrezno.

V letu 2018 smo nadaljevali s postopno zamenjavo starejših rezervoarjev. Prav tako smo skladno z zakonodajo nadaljevali tudi z rednimi pregledi rezervoarjev.

V letu 2018 smo nadaljevali z oddajanjem nevarnih odpadkov pooblaščenemu izvajalcu, s katerim smo podpisali pogodbo. Konec leta pa so stekli tudi pogovori s podjetjem Kemis, ki je v preteklosti skrbel za naše odpadke. Stalno smo zagotavljali, da se odpadki niso skladiščili na lokaciji družbe dalj kot je dovoljeno.

V letu 2018 smo v sistem termične oksidacije odpadnega zraka povezali še izpuste iz filtrov na prah na kontinuirnih linijah, proizvodnjo smartMELAMINE ter odduhe iz obrata za uparjanje smol in pilotnega centra. Kot rezervni sistem čiščenja odpadnega zraka pa smo ohranili obstoječi pralnik.

Kot v preteklem letu je bil pomemben del aktivnosti na področju ravnanja z okoljem vezan na energetiko. V letu 2018 smo tako poleg prvih meritev emisij vseh parametrov določenih v okoljevarstvenem dovoljenju izvedli še kalibracijske meritve opreme za trajne meritve na kotlu na lesno biomaso.

Poleg tega smo nadaljevali tudi z internimi trajnimi meritvami emisij dušikovih oksidov in celokupnega ogljika.

Konec leta smo tudi ovrednotili dejanske emisije v okolje zaradi proizvodnje energije. Količina onesnaževal ob delovanju novega kotla na naraven les se je znižala v primerjavi z uporabo kurilnega olja v preteklih letih.

Kot upravljavec naprave, ki povzroča emisije toplogrednih plinov, smo tudi v letu 2018 na predpisan način spremljali porabe energentov. Glede na pretekla leta se je poraba fosilnih goriv, ki povzročajo toplogredne pline,  še dodatno zmanjšala.

Tudi v letu 2018 smo pripravili Poročilo o odgovornem ravnanju za leto 2017 in ga posredovali zainteresirani javnosti. Poleg tega smo poročilo predstavili tudi na Gospodarski zbornici Slovenije in s tem pridobili pravico do uporabe logotipa odgovornega ravnanja za leto 2019.

Prav tako smo nadaljevali s čim bolj odprtim komuniciranjem z okoljem; v ta namen smo ponovno odprli tovarno različnim organiziranim skupinam.

Na področju doseganja večje varnosti – preprečevanje kemijskih nesreč in manjših emisij v delovno okolje, so potekale še naslednje aktivnosti:

 • pregledi naprav v eksplozijsko nevarnih objektih (Ex pregledi).
 • Pridobili smo Ex certifikate za vse lokacije, kjer se uporabljajo eksplozijsko nevarne kemikalije

 

 Kratek povzetek drugih okoljskih aktivnosti v letu 2018: 

 • Izvedli smo vse predpisane meritve iz okoljevarstvenega dovoljenja v  proizvodnih obratih in energetiki
 • Po zaključeni prevezavi še preostalih virov tehnološkega odpadnega zraka (iz filtrov za prah na KR linijah in iz smartMelamina) smo izvedli prve meritve emisij v zrak  in zagotavljali  redno delovanje termične oksidacije kot osnovnega čiščenja tehnoloških odduh
 • Zagotavljali smo stabilno delovanje kotlovnice na lesno biomaso in izvajanje trajnih meritev emisij v zrak  ter skladnost s strožjimi zahtevami gleda ogljikovega monoksida
 • Zagnali smo linijo za proizvodnjo melaminskih flisov, za katero je družba Melamin  upravljalec naprave. V okviru zagona se je vzpostavilo tudi delovanje pralnika vodikovega klorida, ki ima poleg funkcije čiščenja odpadnega zraka tudi varnostno funkcijo
 • Skozi celo leto smo zagotavljali ustrezno  odstranjevanje nevarnih odpadkov in drugih odpadkov iz tehnologije, ki niso nevarni
 • izvajali smo naloge, ki izhajajo iz zahtev kemijske zakonodaje
 • dve skladišči smo opremili z avtomatskimi detektorji požara
 • za novo skladišče za skladiščenje plinov v jeklenkah smo pridobili gradbeno dovoljenje, sama postavitev pa bo potekala v naslednjem letu
 • nadaljevali smo s posodobitvami skladiščnih rezervoarjev v cisternskem skladišču
 • intenzivno smo delali tudi na projektu za postavitev parne turbine, ki pa se bo realiziral v letu 2019
 • izvajali smo naloge, ki izhajajo iz zahtev kemijske zakonodaje

Cilji za leto 2019:

 • izvedba vseh predpisanih meritev iz okoljevarstvenega dovoljenja
 • stabilno delovanje kotlovnice na lesno biomaso in izvajanje trajnih meritev emisij v zrak
 • ustrezno odstranjevanje nevarnih odpadkov in drugih odpadkov iz tehnologije, ki niso nevarni
 • izvajanje nalog, ki izhajajo iz zahtev kemijske zakonodaje
 • zaključitev projekta skladiščenja smol v PE Obutvena industrija
 • začetek preureditve požarne zaščite cisternskega skladišča
 • postavitev novega skladišča za skladiščenje plinov v jeklenkah
 • zamenjava sistema priprave dušika za inertizacijo procesov
 • nadaljevanje zamenjav starih skladiščnih rezervoarjev v cisternskem skladišču
 • zagon  parne turbine

 Kočevje, marec 2019 Mateja Aljaž Rožič