Dnevni podatki o emisijah

EMISIJE PRAHU

 Datum Mejna vrednost koncentracije [mg/m3] Povprečna izmerjena koncentracija [mg/m3]
14.04.2024 20 0,76
13.04.2024 20 0,81
12.04.2024 20 1,13
11.04.2024 20 1,00
10.04.2024 20 0,93
09.04.2024 20 0,94
08.04.2024 20 1,07

 

ODPADNE VODE

Odpadne vode, ki nastajajo v tehnoloških procesih, se zbirajo in čistijo na interni čistilni napravi podjetja Melamin. Interna čistilna naprava deluje šaržno. Posamezna šarža čiščenja poteka 24 do 72 ur, trajanje pa je odvisno od onesnaženosti odpadnih vod in njihove količine. Po zaključeni šarži se v ekološkem oddelku opravi osnovne kemijske analize, celoten monitoring pa periodično izvaja pooblaščen izvajalec.

Deloma očiščene odpadne vode se spuščajo v javno kanalizacijo, ki je povezana s komunalno čistilno napravo Kočevje. Za vsako šaržo odpadne vode, ki se jo spušča v javno kanalizacijo, v nadaljevanju objavljamo dva značilna parametra – kemijsko potrebo po kisiku, ki je merilo celokupne onesnaženosti odpadne vode z organskimi snovmi, in vsebnost formaldehida, ki je značilno onesnaževalo v odpadnih vodah povezano s proizvodnimi procesi. Za parameter »Kemijska potreba po kisiku«  mejne vrednosti v primeru, da se odpadne vode odvajajo v javno kanalizacijo, zakonodajno niso določene.

Datum Kemijska potreba po kisiku [mg O2/l] Formaldehid [mg/l]
Izmerjena koncentracija Mejna vrednost za izpust v kanalizacijo Izmerjena koncentracija
12.04.2024 917 100 41,2
09.04.2024 976 100 22,1
05.04.2024 975 100 15,7