Politika vodenja

Politika vodenja
  • Zadovoljen kupec je osnovni cilj, ki omogoča stabilen in dolgoročen obstoj družbe in posredno vpliva na vse ostale cilje družbe. Zato razvijamo nove proizvode, storitve in tehnologije, ki so našim kupcem pisane na kožo.
  • Zdravo okolje za nas pomeni pomembno vrednoto, zato pri poslovanju družbe dosledno spoštujemo vso veljavno zakonodajo, predpise, standarde in druge zahteve s področja kakovosti in varovanja okolja in jih, kjer je le mogoče, tudi presegamo.
  • Kot proizvodno naravnano podjetje, ki pri svojem delu uporablja nevarne snovi, največjo pozornost posvečamo varnosti ter zdravju pri delu. S sistemom obvladovanja varnosti že v zgodnji fazi prepoznavamo nevarnosti in z ustreznim ukrepanjem preprečujemo nastanek večjih nesreč. Vsa odstopanja od želenega stanja skrbno in sproti evidentiramo, analiziramo ter prožimo preventivne in korektivne ukrepe z namenom preprečitve nesreč.
  • S sistematičnim prepoznavanjem in ocenjevanjem okoljskih vidikov,  postavljanjem ambicioznih okoljskih ciljev, načrtovanjem in doslednim izvajanjem izboljšav ter stalnim merjenjem in vrednotenjem okoljskih rezultatov preprečujemo in zmanjšujemo svoje vplive na okolje in optimiramo porabo naravnih in energetskih virov.  Vplive naše dejavnosti na notranje in zunanje okolje redno merimo in spremljamo ter rezultate meritev pomembnih vplivov dajemo na vpogled javnostim.
  • Na področjih delovanja družbe sodelujemo in komuniciramo z vsemi prepoznanimi zainteresiranimi partnerji in javnostmi.
  • Zaposlenim omogočamo osebno rast znotraj družbe, spodbujamo njihovo inovativnost in krepimo timski duh. S stalnim usposabljanjem in informiranjem izboljšujemo njihove kompetence, povečujemo pripadnost družbi in dvigamo zavest o varovanju okolja, zdravja in varnosti na delovnih mestih.
  • Pri razvoju novih izdelkov in tehnologij upoštevamo principe krožnega gospodarstva in trajnostnega razvoja. S tem dajemo prednost okolju prijaznejšim surovinam in varčni rabi energije. Pri tem uporabljamo tako lastno pridobljeno znanje in izkušnje kot tudi vsa najboljša dosegljiva svetovna tehnološka spoznanja.
  • Z doseganjem  primerne donosnosti lastniškega kapitala se trudimo izpolnjevati pričakovanja lastnikov. Obenem jih z jasnimi argumenti prepričujemo v nadaljnje vlaganje v pospešen razvoj družbe tako na ekonomskem kot ekološkem področju.
  • Nenehno vzpodbujamo pozitiven, optimističen pristop pri reševanju vseh nalog in problemov, ki nastajajo pri rasti družbe.

Direktor družbe Melamin: Srečko Štefanič

Kočevje, april 2024