Povzetek aktivnosti pri sanaciji Melamin d.d. Kočevje od 10. 06. do 17.6.2022

VARSTVO OKOLJA

METEORNE VODE

  • Ni sprememb od zadnjega poročanja. Vse meteorne vode iz »rdeče« cone se še vedno zbirajo na lokaciji obrata, meteorne vode izven vplivnega območja nesreče se odvajajo v fekalno kanalizacijo. Postavljen je bil sistem monitoringa zajetih meteronih vod. Skladno z rezultati meritev s strani akreditiranega laboratorija (NLZOH) se bodo izvajali tudi ukrepi ter komunikacija z ARSO.

PITNA VODA

  • Ni sprememb od zadnjega poročanja. Vse ponovljene meritve so potrdile, da v nobenem od merjenih zajetij pitne vode ni bilo zaznanih snovi povezanih z nesrečo, zato je NIJZ ukinil prepoved uporabe pitne vode na vseh zajetij tako za osebno higieno kakor tudi za uživanje. Hydrovod nadaljuje s programom monitoringa.

ZEMLJA

  • Neuradni rezultati meritev vzorcev zemlje, ki so bili vzeti pred nesrečo in 12 vzorcev vzetih po nesreči (12. in 13.5.2022) vzorčenih na različnih oddaljenostih od mesta nesreče (od 70 m do več kot 1000 m) kažejo da v nobenem od vzorcev zemlje niso bile detektirane snovi ki bi lahko bile posledica nesreče (epiklorhidrin, dietilentriamin in formaldehid). Na osnovi neuradnih podatkov ocenjujemo, da posledice nesreče nimajo vpliva na kvaliteto zemlje. Po potrditvi programa monitoringa s strani ARSO bodo rezultati postali uradni in bodo objavljeni. Mnenje skreditiranega izvajalca monitoringa (Talum Inštitut d.o.o.) je da rezultati ne odražajo prekomernega onesnaženja tal zaradi nesreče, ampak so geogenega izvora ali pretekle dejavnosti.

 

VARSTVO PRED NESREČAMI

POŽARNO VARSTVO

  • Vsi pritipožarni sistemi v podjetju, ki niso bili uničeni, spet normalno obratujejo. Še vedno se izvaja stalna (24/7) požarna straža območja nesreče ter poostreno fizično varovanje celotne lokacije tovarne. Na lokacijah, kjer se je ponovno zagnala proizvodnja (kotlovnica na lesno biomaso ter obutvena industrija) vsi protipožarni sistemi normalno delujejo.

NEVARNE SNOVI NA LOKACIJI NESREČE

  • Z lokacije nesreče so bile odstranjene vse vnetljive snovi ter že več kot 99% drugih nevarnih snovi. Preostalih 1% nevarnih snovi predstavljajo ostanki v izpraznjenih rezervoarjih. Te snovi se bodo odstranile s čiščenjem rezervoarjev in odvozi odpadnih vod od čiščenja rezervoarjev. Z odvozi se bo nadaljevalo do popolne odstranitve vseh nevarnih snovi tudi iz lokacije kemična industrija (proizvodni obrat SMOLE II ter OHS). Ocenjuje se, da bodo vse nevarne snovi v celoti odstranjene z lokacije nesreče in kemična industrija (obrat SMOLE II in OHS) v roku 2 tednov oz. do konca meseca junija.

DEKONTAMINACIJA OBMOČJA

  • Ni sprememb od zadnjega poročanja. Dekontaminacija območja nesreče se redno izvaja. Po trenutnih ocenah bo »rdeča cona« ukinjena v roku 2 tednov oz. do konca meseca junija, ko bodo iz lokacije odstranjene vse nevarne snovi in ko bo zaključeno odstranjevanje poškodovane opreme in v celoti izvedena dekontaminacija »rdeče« cone.

ODSTRANJEVANJE POŠKODOVANE OPREME

  • Z lokacije se odstranjuje poškodovana oprema (cevovodi, rezervoarji in ostala oprema). Do sedaj je bilo že odstranjeno cca. 70% poškodovane opreme. Odstranjevanje poškodovane opreme se iz »rdeče cone« izvaja strojno in z dvigali. Pretežni del opreme se na lokaciji sprazni, dekontaminira in po kosih odpelje pooblaščenemu predelovalcu. Poškodovana oprema, ki je ni možno dekontaminirati, se odstranjuje kot nevaren odpadek s strani pooblaščenega zunanjega izvajalca.
  • Z odstranjevanjem poškodovane opreme se bo nadaljevalo dokler z lokacije nesreče ne bo odstranjena vsa poškodovana oprema. Ocenjujemo, da bo ta faza zaključena v roku 2 tednov oz. do konca meseca junija.

NOVA LOKACIJA

  • V zvezi z novo lokacijo intenzivno tečejo predvidene aktivnosti. V tem tednu je bil organiziran sestanek s predstavniki občine Kočevje na katerem sta bili identificirani dve najbolj primerni lokaciji za postopno selitev proizvodne dejavnosti podjetja Melamin. Melamin je pričel z izdelavo idejne zasnove nove lokacije, faznostjo selitve proizvodne dejavnosti ter infrastrukturnih potreb (transportna infrastruktura, pitna voda, električna energija, telekomunikacije). Intenzivno bodo postopki glede te teme tekli tudi v naslednjem tednu.

 

20.6.2022
Igor Mihelič
Peter Maležič

3 OS-komisija 20.6.2022 (120.0 KiB)