Povzetek aktivnosti pri sanaciji Melamin d.d. Kočevje od 24. 06. do 1.7.2022

VARSTVO OKOLJA

METEORNE VODE

  • Meteorne vode iz izven vplivnega območja nesreče se ponovno spet normalno odvajajo v meteorno kanalizacijo. Vse meritve onesnaženosti vzorcev vode (NZLOH) na jaških te kanalizacije so pokazale, da meteorna voda ni onesnažena in je popolnoma primerna za izpust v meteorno kanalizacijo. Fekalna kanalizacija po izvedem čiščenju jažkov in kanalov na loakciji obrata spet normalno obratuje. Meteorne vode iz t.i. rdeče cone se še vedno zbirajo na lokaciji obrata. O spremembi načina ravnanja z meteornimi vodami ter fekalnimi vodami je bil obveščen ARSO ter v soglasju s Komunalo Kočevje, ki je upravljalec fekalne kanalizacije.

PITNA VODA

  • Ni sprememb od zadnjega poročanja. Vse nadaljnje meritve so potrdile, da v nobenem od merjenih zajetij pitne vode ni bilo zaznanih snovi povezanih z nesrečo, zato je NIJZ ukinil prepoved uporabe pitne vode na vseh zajetij tako za osebno higieno kakor tudi za uživanje. Hydrovod nadaljuje s programom monitoringa.

ZEMLJA

  • Ni sprememb od zadnjega poročanja. Pridobili smo uradno in končne rezultate analize vzorcev zemlje, ki so bili vzeti pred nesrečo in po nesreči (zbirno poročilo je priloga tega dokumenta). Na osnovi rezultatov je potrjeno, da posledice nesreče niso imele vpliva na kvaliteto zemlje.

 

VARSTVO PRED NESREČAMI

POŽARNO VARSTVO

  • Vsi pritipožarni sistemi v podjetju, ki niso bili uničeni, spet normalno obratujejo. Še vedno se izvaja stalna (24/7) požarna straža območja nesreče ter poostreno fizično varovanje celotne lokacije tovarne. Na lokacijah, kjer se je ponovno zagnala proizvodnja (kotlovnica na lesno biomaso ter obutvena industrija) vsi protipožarni sistemi normalno delujejo.

NEVARNE SNOVI NA LOKACIJI NESREČE

  • Z lokacije nesreče so bile odstranjene vse vnetljive snovi in vse druge nevarne snovi. Potrebno bo izvesti samo še končno čiščenje nekaterih skladiščnih rezervoarjev ter dela opreme v proizvodnji.

DEKONTAMINACIJA OBMOČJA

  • Ni sprememb od zadnjega poročanja. Dekontaminacija območja nesreče se redno izvaja. Po trenutnih ocenah bo »rdeča cona« ukinjena 8.7.2022.

ODSTRANJEVANJE POŠKODOVANE OPREME

  • Z lokacije se odstranjuje poškodovana oprema (cevovodi, rezervoarji in ostala oprema). Do sedaj je bilo že odstranjeno cca. 95% poškodovane opreme. Odstranjevanje poškodovane opreme se iz »rdeče cone« izvaja strojno in z dvigali. Pretežni del opreme se na lokaciji sprazni, dekontaminira in po kosih odpelje pooblaščenemu predelovalcu. Poškodovana oprema, ki je ni možno dekontaminirati, se odstranjuje kot nevaren odpadek s strani pooblaščenega zunanjega izvajalca.
  • Z odstranjevanjem poškodovane opreme se bo nadaljevalo dokler z lokacije nesreče ne bo odstranjena vsa poškodovana oprema. Ocenjujemo, da bo ta faza zaključena v roku 1 tedna (do začetka julija 2022).

NOVA LOKACIJA

  • V zvezi z novo lokacijo intenzivno tečejo predvidene aktivnosti. V tem tednu je bil organiziran sestanek med občino Kočevje ter MGRT ter Melamina z izbranimi izdelovalci dokumentacije v zvezi s ciljno spremembo OPN. Melamin nadaljuje z izdelavo idejne zasnove nove lokacije, faznostjo selitve proizvodne dejavnosti ter infrastrukturnih potreb (transportna infrastruktura, pitna voda, električna energija, telekomunikacije). Poteka tudi pregled možnih tehnoloških rešitev za proizvodnjo na novi lokaciji, ki vključuje možnosti postavitve biorafinerije na lesne sekance, tehnologije za zajem CO2 ter tehnologije proizvodnje vodika za namen sinteze obnovljivih surovin.

 

4.7.2022
Igor Mihelič
Peter Maležič

5 OS-komisija 4.7.2022 (119.0 KiB)