Povzetek aktivnosti pri sanaciji Melamin d.d. Kočevje od 8.7. do 15.7.2022

VARSTVO OKOLJA

METEORNE VODE

 • Ni sprememb od zadnjega poročanja. Meteorne vode izven vplivnega območja nesreče se normalno odvajajo v meteorno kanalizacijo. Fekalna kanalizacija po izvedenem čiščenju jaškov in kanalov na lokaciji obrata spet normalno obratuje. Meterone vode iz prizadetega območja (bivša rdeča cona) se še vedno zbirajo na lokaciji obrata. Ravnanje z meteornimi vodami ter fekalnimi vodami je v soglasju s Komunalo Kočevje, ki je upravljalec fekalne kanalizacije.

PITNA VODA

 • Ni sprememb od zadnjega poročanja. Vse nadaljnje meritve so potrdile, da v nobenem od merjenih zajetij pitne vode ni bilo zaznanih snovi povezanih z nesrečo, zato je NIJZ ukinil prepoved uporabe pitne vode na vseh zajetij tako za osebno higieno kakor tudi za uživanje. Hydrovod nadaljuje s programom monitoringa.

ZEMLJA

 • Ni sprememb od zadnjega poročanja. Po pregledu končnih rezultatov analize vzorcev zemlje, ki so bili vzeti pred nesrečo in po nesreči, lahko trdimo, da posledice nesreče niso imele vpliva na kvaliteto zemlje.

 

VARSTVO PRED NESREČAMI

POŽARNO VARSTVO

 • Vsi pritipožarni sistemi v podjetju, ki niso bili uničeni, spet normalno obratujejo. Še vedno se izvaja stalna (24/7) požarna straža območja nesreče ter poostreno fizično varovanje celotne lokacije tovarne. Na lokacijah, kjer se je ponovno zagnala proizvodnja protipožarni sistemi delujejo normalno.

NEVARNE SNOVI NA LOKACIJI NESREČE

 • Ni sprememb od zadnjega poročanja. Z lokacije nesreče so odstranjene vse vnetljive snovi in vse druge nevarne snovi. Potrebno bo izvesti samo še končno čiščenje nekaterih skladiščnih rezervoarjev ter dela opreme v proizvodnji.

DEKONTAMINACIJA OBMOČJA

 • Dekontaminacija območja nesreče se redno izvaja. »Rdeča cona« je bila ukinjena z 8.7.2022.

ODSTRANJEVANJE POŠKODOVANE OPREME

 • Ni sprememb od zadnjega poročanja. Z lokacije se odstranjuje poškodovana oprema (cevovodi, rezervoarji in ostala oprema). Do sedaj je bilo že odstranjeno cca. 99% poškodovane opreme. Odstranjevanje poškodovane opreme se izvaja strojno in z dvigali. Pretežni del opreme se na lokaciji sprazni, dekontaminira in po kosih odpelje pooblaščenemu predelovalcu. Poškodovana oprema, ki je ni možno dekontaminirati, se odstranjuje kot nevaren odpadek s strani pooblaščenega zunanjega izvajalca.

REKONSTRUKCIJA TOVARNE

 • Na lokaciji so se že začela dela rekonstrukcije. V tem tednu je bil ponovno vzpostavljen parovod mimo prizadetega območja, kar je omogočilo zagon linije za impregnacijo papirja in reaktorske linije R9 (klejiva). Rekonstrukcija sistema komprimiranega zraka in dušika bo potekala še v naslednjem tednu.
 • Trenutno v podjetju obratujejo:
  • Kotlovnica na biomaso (100%)
  • Obutvena industrija (100%)
  • Lesna industrija (100%)
  • Kemijska industrija (cca. 5%)
   • Reaktorska linija R9 (1 reaktorska linija od 13)
   • Mešalnica Silomela (promotor adhezije za gumarsko industrijo)

 

NOVA LOKACIJA

 • V zvezi z novo lokacijo intenzivno tečejo predvidene aktivnosti.

 

15.7.2022
Igor Mihelič
Peter Maležič

7 OS-komisija 15.7.2022 (147.4 KiB)