Povzetek aktivnosti pri sanaciji Melamin d.d. Kočevje od 9.1. do 17.3.2023

VARSTVO OKOLJA

METEORNE VODE , PITNA VODA, ZEMLJA, DEKONTAMINACIJA OBMOČJA, POŽARNO VARSTVO, NEVARNE SNOVI NA LOKACIJI, VARSTVO PRED NESREČAMI

 • Ni sprememb od zadnjega poročanja.

 

REKONSTRUKCIJA TOVARNE

Na lokaciji se nadaljujejo dela, povezana z rekonstrukcijo tovarne. Trenutno potekajo rekonstrukcije na hladilnem sistemu (zamenjava hladilnih stolpov), na objektu čistilna naprava, na cisternskem skladišču s pretakališčem in na objektu Smole II z nadstrešnico. V pripravi je dokumentacija za izgradnjo bazena gasilne vode s črpališčem in šprinkler podpostaje, dokumentacija za bazen za zajem požarne vode ter dokumentacija za nadvišanje tehnološkega mostu. Po trenutni oceni bodo vsa rekonstrukcijska dela zaključena predvidoma do konca leta 2023.

Trenutno v podjetju obratujejo:

 • Kotlovnica na biomaso (100%) in ostali energetski podporni sistemi
 • Čistilna naprava za odpadne vode
 • Čistilna naprava za odpadni zrak (vodni pralnik in sistem za čiščenje odpadnega procesnega zraka s postopkom termične oksidacije)
 • Obutvena industrija (100%)
 • Lesna industrija (100%)
 • Kemijska industrija (cca. 60%)
  • Reaktorska linija R9 (obrat H3M)
  • Mešalnica Silomela (promotor adhezije za gumarsko industrijo)
  • Reaktorska linija R1 (obrat SMOLE II)
  • Reaktorska linija R2 (obrat SMOLE II)
  • Reaktorska linija R10 (obrat SMOLE II)
  • Reaktorska linija R11 (obrat SMOLE II)
  • Reaktorska linija KR2 (obrat HMM)
  • Destilacijske kolone za reciklažo surovin
  • Reaktorska linija KR-1 (obrat HMM, pripravljen na začetek obratovanja)
  • Reaktorska linija R5 (obrat SMOLE II, pripravljen na začetek obratovanja)
  • Obrat za homogenizacijo smol (obrat OHS, pripravljen na začetek obratovanja)

 

NOVA LOKACIJA

31.1.2023 je bila izvedena prva javna predstavitev Preliminarne študije nove lokacije za selitev proizvodnega dela tovarne Melamin. Po predstavitvi je bilo izraženih veliko različnih stališč in mnenj občanov, predstavnikov civilnih iniciatiov in okoljskih organizacij. Na osnovi vseh izmenjanih informacij je bila sprejeta odločitev, da se izdela dopolnitev preliminarne študije z upoštevanjem kriterijev družbene sprejemljivosti (npr. oddaljenost od naselij 1500 m in 3000 m) ter z natančnejšo opredelitvijo predvidenih proizvodnih zmogljivosti tovarne na novi lokaciji.

 

17.3.2023
Igor Mihelič,
Peter Maležič

15. OS-komisija 17.3.2023 (141.3 KiB)