Spodbude za raziskovalno razvojne projekte NOO

Spodbude za raziskovalno razvojne projekte NOO

Podjetje Melamin d.d. Kočevje je skupaj s konzorcijskim partnerjem Enoop d.o.o. iz naslova Javnega razpisa »SPODBUDE ZA RAZISKOVALNO RAZVOJNE PROJEKTE NOO« pridobilo finančno podporo za izvedbo projekta »NAPREDNI KATALITIČNI POSTOPEK PRI PROIZVODNJI SMOL ZA PAPIRNO INDUSTRIJO«.

Izziv, s katerim se globalno spoprijemajo vsi proizvajalci smol, katere se uporabljajo v industriji papirja, je znižanje vsebnosti neželenih kloriranih snovi v smoli pod mejo, ki je sprejemljiva za uporabo v papirju v stiku s hrano in se ga tudi sicer uporablja v higienske namene, pri tem pa se ohrani oz. izboljša učinkovitost same smole.

Končni papirnati izdelki izdelani s smolami t.i. zadnje 4. generacije (GEN4) imajo velik pomen za družbo, saj so izdelki bolj prijazni tako za uporabnika, kot tudi za okolje. Pozitivni vpliv na okolje s uporabo smole GEN4 se kaže predvsem pri minimizaciji emisij kloriranih snovi v okolje po končanem življenjskem ciklu papirja ter zaradi boljše učinkovitosti, nižji porabi smole pri proizvodnji papirja, kot tudi nižji porabi neobnovljivih surovinskih virov ter energije za izdelavo le-te.

V okviru lastne razvojno raziskovalne aktivnosti na predstavljenem projektu se bo razvil in optimiziral visoko tehnološki postopek za obdelavo smole, ki bo skladna s smolo GEN4 ter visoko učinkovito čiščenje odpadne vode KAT (Katalitsko Alkalno Termično) z namenom reciklaže oz. ponovne uporabe vode. Cilj projekta je pridobitev znanj za industrializacijo postopka za obdelavo smole za papirno industrijo, kjer bo podjetje Melamin d.d. Kočevje pridobilo konkurenčno prednost, saj bo lahko na tržišču ponudilo smolo GEN4 za najbolj zahtevne kupce, konzorciji partner ENOOP d.o.o. pa rešitve iz področja strojno visokotehnoloških separacijskih procesov.

Začetek razvojno raziskovalnega projekta je 06.11.2023 in bo trajal 24 mesecev. Financiranje projekta oz. posameznih aktivnosti znotraj projekta bo izvedeno s pridobljeno subvencijo iz naslova predmetnega javnega razpisa, preostanek pa z lastnimi sredstvi konzorcijskih partnerjev. Skupna vrednost upravičenih stroškov projekta znaša 652.053,89 EUR. Skupen znesek subvencije za financiranje projekta znaša 299.995,91 EUR, lastna sredstva konzorcijskih partnerjev pa 352.057,98 EUR.