Vizija

Vizija

Naš namen je postati eden največjih proizvajalcev modificiranih melaminskih smol in izolacijskih materialov na osnovi melamina v Evropi.
Pri vsaj dveh produktih se bomo uvrstili med prve tri proizvajalce na svetu in tako postali aktiven svetovni igralec v izbranih tržnih nišah. To bodo v prvi fazi veziva za gumo in lakarske komponente na bazi HMM, v drugi fazi pa izolacijski materiali na osnovi melamina. V posamezni svetovni tržni niši bomo dosegli delež vsaj 20%. Uvrstili se bomo med 50 največjih izvoznikov v Sloveniji.
Uvedli bomo proizvodnjo formalina, ki je ena naših ključnih surovin. Zaradi moderne kotlovnice na biomaso in lastne proizvodnje električne energije na osnovi biomase bomo energetsko neodvisni od gibanja cen nafte in plina.

Strategija

Postavljeno vizijo bomo dosegli s pospešenim investiranjem v nove tehnologije po najugodnejših možnih cenah. Delež investicij bo dosegal vsaj 6 – 8 % letne realizacije. Pri tem bi vključili lahko tudi strateškega partnerja, ki bi bil pripravljen ohraniti našo blagovno znamko.
Ojačali bomo prodajne aktivnosti s tesnimi povezavami z novimi agenti ali ekskluzivnimi zastopniki na trgih EU, deželah bivše SZ, na Bližnjem vzhodu, Daljnem Vzhodu in ZDA. Vzpostavili bomo lastna predstavništva na tistih bolj oddaljenih trgih, kjer bi zaradi boljšega servisa in stalne prisotnosti predviden povečan obseg prodaje to opravičil.
Predvsem pri produktih z višjo dodano vrednostjo, ki predstavljajo bodoči core bussines, kot so visoko zaetrene smole na bazi HMM in izolativni materiali na bazi melamina, bomo načrtno razvijali lastno blagovno znamko.
Z dobavitelji ključnih surovin bomo sklepali dolgoročne pogodbe.
Vlaganje v razvoj in raziskave bomo ohranjali na deležu okoli 3 % od prodaje.

Organiziranost

Jedro družbe bo predstavljal program sintetičnih amino smol. Programi kot so melaminske pene in flisi, melafilmi za oplemenitenje iveric, impregnirana platna za čevljarsko industrijo, enkapsulirani materiali pa se lahko preoblikujejo v hčerinske firme, ki lahko nastopajo tudi v obliki mešanih firm z zunanjimi partnerji.

Prodaja in trgi

Predvidevamo povprečno letno rast konsolidirane prodaje cca. 5-7%. Aktivnost bodo potekale predvsem v povečanju prodaje produktov z visoko dodano vrednostjo. Več pozornosti bomo posvetili tudi hitreje rastočim trgom zunaj EU.
Pri ključnih proizvodih bomo skušali doseči tržni delež 20% v posamezni svetovni niši.

Razvoj proizvodov in tehnologij

Osnovno razvojna usmeritev v programski enoti Kemična industrija bo iskanje novih aplikacij v okviru melaminske in njej sorodnih kemij. Izjemoma (samo v primeru zelo perspektivnih produktov z nadpovprečno visoko dodano vrednostjo) bodo uvedeni produkti na bazi popolnoma novih kemij. Prednost bodo imela področja uporabe, ki imajo v svetovnem merilu pozitiven trend rasti in so povezana z varčevanjem energije, izboljšanjem požarne varnosti ter zmanjšanjem rabe naravnih virov.
Razvoj bo sočasno potekal v smeri zmanjšanja vplivov na okolje in izboljšanju učinkovitosti. Raziskave bomo zato pospešili tudi v smeri brez-formaldehidnih amino smol.
Na področju programske enote Lesna industrija – melafilmi za oplemenitenje iveric, bo razvoj potekal pretežno v smeri zniževanja stroškov, energetske učinkovitosti in boljše logistike.
Na področju programske enote Obutvene industrije bodo uvedene nove bombažne osnove, nova lepila, v povezavi z zunanjim partnerjem pa tudi nova tehnologija ekstrudiranih folij. Vse napore bomo vložili v aktivnosti za preboj v bolj donosne branže kot je npr. avtomobilska industrija.
Z optimiranjem kotlovnice na biomaso in uvedbo proizvodnje električne energije na osnovi biomase bomo še naprej zmanjševali svoj ogljični odtis. Pri tem bomo pomagali pokrivati tudi energetske potrebe našega mesta. Dolgoročno bomo uvedli proizvodnjo vsaj ene ključnih surovin. V prvi fazi bomo postavili proizvodnjo formalina po klasičnih postopkih, v drugi fazi pa proizvodnjo metanola in formalina iz biomase, lahko tudi skupaj z zainteresiranimi partnerji iz industrije ali v javno-zasebnem partnerstvu.
Ojačali bomo raziskovalne aktivnosti na področju melaminske mikroenkapsulacije različnih aktivnih substanc.
Pri vseh svojih razvojnih aktivnostih bomo upoštevali trajnostni vidik, načela krožnega gospodarstva in vključevali najnovejše tehnologije in znanja o zmanjšanju vplivov na okolje. Svoj ogljični odtis bomo še naprej zmanjševali tudi z uvedbo surovin na bazi obnovljivih virov. S sistemom ciljnega spremljanja porabe energije in investiranjem v pametne energetske sisteme bomo izboljševali učinkovitost rabe energije.

Kadri

Zaposlovali bomo nove delavce kemijske, elektro in strojne smeri z vsaj srednjo izobrazbo in nenehno izboljševali delež visoko izobraženih delavcev. Okrepili bomo politiko štipendiranja, tako na srednješolskem kot univerzitetnem nivoju. Aktivno se bomo vključevali v usmerjanje učencev že v osnovni in srednji šoli. S financiranjem krožkov in raziskovalnih nalog ter pozitivnim informiranjem bomo povečevali zanimanje za kemijsko področje in vplivali na povečanje kadrovskega potenciala, ki bo potreben za rast podjetja.
Podpirali bomo podiplomske študije na področju melaminske kemije in razvojni oddelek okrepili z novimi doktorji znanosti. Vzpodbujali bomo dodatno usposabljanje in izobraževanje svojih zaposlenih.

Zdravje in varnosti

Nenehno bomo izpopolnjevali sisteme zagotavljanja varnosti na delovnih mestih in izboljševali delovne pogoje. Vzpodbujali bomo zdrav način življena svojih zaposlenih s posebej vodenimi aktivnostmi tako na delovnem mestu kot zunaj njega.

Kazalniki

Za uspešen obstoj na globalnem svetovnem trgu bomo morali doseči naslednje vrednosti kazalnikov do leta 2027:

Bruto dodana vrednost na zaposlenega 80.000 EUR
Vrednost prodaje na zaposlenega 300.000 EUR
Donos kapitala vsaj 15 %
Delež investicij v realizaciji vsaj 6-8 %
Delež vlaganja v razvoj vsaj 3 %
Delež strateških proizvodov v svetovni niši vsaj 20 %

Poslanstvo družbe

Temeljno poslanstvo družbe je razvoj in trženje novih proizvodov in najsodobnejših tehnologij, ki so pisani na kožo našim kupcem in v celi verigi do končnega porabnika povečujejo trajnost in učinkovitost izdelkov, omogočajo večjo varnost in udobje bivanja in zmanjšujejo specifično porabo energije in naravnih virov.

Vrednote

Osnovne vrednote na katerih bazirajo vse aktivnosti družbe so:
Poštenost, spoštovanje dostojanstva vsakega posameznika, timsko delo, zdravo okolje in oprtost za javnost.