Zapisnik 6. seje komisije OS

ZAPISNIK

Šesta seja komisije za sanacijo podjetja Melamin je potekala 18.01.2023, z začetkom ob 17:00 uri v prostorih Občine Kočevje, Ljubljanska cesta 26, 1330 Kočevje.

Prisotni člani komisije:

 1. Antun Gašparac (predsednik)
 2. Luka Bubnjić
 3. Tina Kotnik
 4. Jasmina Obrstar
 5. dr. Igor Mihelič
 6. Peter Maležič
 7. Petra Šola

Odsotni: Lili Štefanič, Rudolf Baloh, Melita Madžar

Dnevni red:

 1. Potrditev zapisnika pete seje
 2. Pregled poročila, seznanitev z aktivnostmi podjetja Melamin in povzetek odgovorov podjetja melamin na zastavljena vprašanja članov Komisije v obdobju med sejama,
 3. Seznanitev s potekom postopka umestitve podjetja Melamin na novo lokacijo
 4. Razno.

Sejo je pričel predsednik komisije, Antun Gašparac, ki je predstavil dnevni red seje.

Tč. 1. Zapisnik pete seje je bil soglasno potrjen.
Tč. 2. Mihelič je za Komisijo povzel prejeto poročilo o aktivnostih pri sanaciji Melamin d.d. Kočevje z dne 8.1.2023.

Rekonstrukcija proizvodnje je v teku. Obseg proizvodnje kemične industrije (PE-KI) je 50 %, spomladi 2023 naj bi se obseg povečal na 60 % in do konca leta 2023 na 80 %, kar je tudi največ, saj proizvodnje izdelkov z uporabo surovine epiklorhidrin ne bo več na obstoječi lokaciji. Od novega leta dalje delajo štiriizmensko. Pred tem so v štirih izmenah delali le v energetiki, sedaj pa tudi proizvodnja PE-KI.

Maležič dopolni, da je bila tovarna v času med 16.1.2023 do 23.1.2023 v remontu zaradi nadgradnje proizvodnega nadzornega sistema.

Gašparac zastavi vprašanje glede varnosti, če se je potek proizvodnje kaj spremenil glede varnosti? Mihelič odgovori, da je organizacija dela na pretakališču nadgrajena. Sistem je nadgrajen tako, da maksimalno preprečuje vse možnosti za napake. Poleg tega so uvedli dodatna šolanja in usposabljanja za delo. Doda še, da so v zadnjem obdobju opazili manjši porast trenda odpovedi pogodb o zaposlitvi s strani zaposlenih, vendar podjetje še vedno zagotavlja stabilno in ustrezno kadrovsko strukturo zaposlenih. Razlogi za odpovedi so različni (ponovno privajanje na 4-izmensko delo, iskanje novih kariernih priložnosti, itd.). Je pa med zaposlenimi opaziti večjo povezanost, zavzetost in optimizem.

Vedno več aktivnosti in sredstev je poleg izvajanja rekonstrukcij namenjeno novi lokaciji, kar predstavlja precej velik organizacijski in finančni zalogaj za Melamin.

V nadaljevanju povzame odgovore na vprašanja članov Komisije, ki so bila zastavljena v obdobju med sejama (kot priloga k zapisniku). Prvo vprašanje se je nanašalo na podatke o lokacijah skladišč in snoveh, ki se v njih skladiščijo na lokaciji Cankarjeve ulice. Predstavljena je bila dejavnost enote obutvena industrija (PE-OI) in skladišče nenevarnih surovin in skladišče nenevarnih izdelkov na Cankarjevi ulici. Drugo vprašanje je bilo vezano na delovno skupino, ki je bila ustanovljena s strani ministra za okolje in prostor ter izsledke. Mihelič pojasni, da delovna skupina poročilo še pripravlja, in da o izsledkih še ni mogoče govoriti. Doda še, da izvedeni inšpekcijski nadzori do sedaj niso ugotovili kršitev, še vedno pa poteka kriminalistična preiskava po nesreči.

Tč. 3. Mihelič pove, da je mikrolokacija določena in da bo posredovana Občini Kočevje v potrditev. Gre za okrog 30 ha veliko območje, ki bo razdeljeno v tretjine: v J, JZ delu območja bo skladišče sekancev in tehnologija za predelavo le-teh, v osrednjem delu bo energetski blok (transformatorska postaja, kotlovnica, biorafinerija, v S delu bo kemična proizvodnja. Na trenutni lokaciji Melamin razpolaga z okrog 10 ha površin.

Gašparac zastavi vprašanje glede finančne konstrukcije vezanih na spremembe občinskega prostorskega načrta (v nadaljevanju: SD OPN) in komunalno opremljanje območja. Mihelič poda grobo oceno okrog 1 milijona EUR (1/3 za postopek SD OPN, ostalo za projekt do stopnje integralnega gradbenega dovoljenja).

Mihelič predstavi koncept nove industrijske cone – en upravljavec, več investitorjev (v stilu podobnih industrijskih parkov po Evropi).). Za območje bo določen en upravljavec (podjetje Melamin), investitorji, ki se ukvarjajo s podobno/ustrezno dejavnostjo bodo pod določenimi pogoji na lokaciji vključeni v industrijsko cono (npr. logistika za biomaso, energetika, itd.). Enotno gradbeno in okoljsko dovoljenje bo pridobljeno za celotno industrijsko cono. V okoljskem dovoljenju bodo podrobno opredeljene dopustne dejavnosti ter dovoljeni obsegi proizvodnih zmogljivosti.

Maležič zastavi vprašanje glede omejitev v prostoru vezano na širitev bližnjih naselij. Obrstar pojasni, da se v občinskem prostorskem načrtu predvideva omejitev širitve naselij/industrijske cone in gradnje v 700 m pasu okrog območja nove industrijske cone.

Mihelič nadaljuje, da je bil podan predlog, da bi se Komisijo razširilo tudi s predstavniki krajevne skupnosti Stara cerkev, ki pokriva tudi območja naselja Gorenje in krajevne skupnosti Šalka vas, kamor spada naselje Klinja vas. Člani Komisije podpirajo idejo o razširitvi Komisije s predstavniki krajevnih skupnosti. Bubnjič doda, da podpira sestanek s prebivalci. Gašparac doda, da lahko na naslednji seji na terenski ogled povabimo tudi predstavnike krajevnih skupnosti.

Bubnjič vpraša o časovnici vzpostavitve proizvodnje na novi lokaciji po potrditvi SD OPN in ali se bo proizvodnja na novi lokaciji povečala? Mihelič odgovori, da se predvideva celotno proizvodnjo na novi lokaciji vzpostaviti v roku 17-20 let. Glede povečanja proizvodnje pa doda, da se bo del proizvodnje najverjetneje povečal (npr. novi polimeri ter izdelki iz obnovljivih virov), del proizvodnje amino polimerov (melaminski in sorodni izdelki) se ohrani v enakem obsegu, del proizvodnje pa bo nov (npr. proizvodnja vodika, metanola, itd.). Predvidena je čimbolj trajnostna zasnova proizvodnje – lesni sekanci se bodo uporabljali kot energent, za proizvodnjo plina in proizvodnjo surovin za proizvodnjo. Na ravni Evropske unije se že pripravljajo osnutki koridorjev za vodik, predvidoma bo šel en koridor iz Hrvaške preko Slovenije. Del novega obrata bo tudi izkoriščanje vodika za proizvodnje procese. Za vzpostavitev proizvodnje na novi lokaciji je potrebno izgraditi industrijski tir, cesto, ki bo navezana na regionalno (državno) cesto, energetski vod z močjo vsaj 110 kV ter ostalo komunalno infrastrukturo.

Tč. 4. Mihelič izpostavi, da sta glavna dejavnika zakaj želijo Melamin ohraniti v Kočevju zaledje izobražene in usposabljene delavne sile in lesne biomase (sekanci).

Gašparac zastavi vprašanje glede izplačil odškodninskih zahtevkov. Mihelič odgovori, da se odškodninski zahtevki rešujejo, tudi zahtevki za vso nastalo materialno škodo.

Bubnjič zastavi vprašanje glede odpuščanj, ali so le-ta predvidena? Mihelič odgovori, da odpuščali ne bodo, zaposlovali pa bodo.

Gašparac vpraša še glede upravnih, gradbenih dovoljenje za rekonstrukcije in gradnje na obstoječi lokaciji. Mihelič odgovori, da imajo pridobljena vsa potrebna dovoljenja in da inšpekcijske službe redno izvajajo preglede.

Glede termina naslednje seje Komisije so člani predlagali, da se določi naknadno, ko bo opravljen sestanek s krajevnimi skupnostmi oz. predstavitev za javnost. Predlagali so tudi terenski ogled nove lokacije, če bodo vremenske razmere to dovoljevale.

Seja komisije se je zaključila ob 18:25.

Št. zadeva: 012-0001/2022
Datum zapisa: 20.01.2023

Zapisala:
Jasmina Obrstar

Predsednik komisije:
Antun Gašparac

Priloge:

Odgovori Na Vprašanja (151.8 KiB)