Emisije prahu iz kotlovnice

Emisije prahu iz kotlovnice

V družbi se zavedamo, da občane zanima vpliv naše kotlovnice na kvaliteto zraka v mestu. Skupaj z zunanjim izvajalcem obratovalnega monitoringa emisij snovi v zrak smo pripravili letno poročilo o trajnih meritvah emisij v zrak za parametra ogljikov monoksid in prah in ga posredovali na Agencijo Republike Slovenije za okolje (ARSO).

Na izpustu iz kotla na naraven les potekajo trajne  meritve emisije prahu in ogljikovega monoksid in rezultate kot polurna povprečja posredujemo na ARSO. Zaradi spremembe okoljevarstvenega dovoljenja smo morali v letu 2018 dosegati strožje meje pri ogljikovem monoksidu, kot so sicer določene v zakonodaji za srednje kurilne naprave.

Podajamo mesečne podatke o emisijah prahu,  o katerih nas sprašujejo občani in ki bolj neposredno vplivajo na kvaliteto zraka v mestu.

V nadaljevanju podajamo še primerjavo koncentracij in emitiranih količin prahu in ogljikovega monoksida  za leta 2017, 2018, 2019, 2020 in 2021.

EMISIJE PRAHU

Število ur obratovanja Mejna vrednost koncentracije (mg/m3) Povprečna izmerjena koncentracija (mg/m3) Emitirana količina (kg)
Januar 2021 660 20 0,36 5,5
Februar 2021 672 20 0,25 3,8
Marec 2021 744 20 0,34 5,3
April 2021 719 20 1,51 22,2
Maj 2021 665 20 1,68 21,4
Junij 2021 672 20 0,58 7,7
Julij 2021 694 20 0,66 9,2
Avgust 2021 352 20 0,87 5,1
September 2021 715 20 0,82 10,2
Oktober 2021 742 20 0,75 9,7
November 2021 720 20 0,73 9,3
December 2021 477 20 1,2 8,8
Leto 2021 7.830 20 0,81 118,2

PRIMERJAVA EMISIJ OGLJIKOVEGA MONOKSIDA IN PRAHU V LETIH
2017, 2018,  2019, 2020 in 2021

Število ur delovanja Mejna koncentracija CO (mg/m3) Izmerjena koncentracija CO (mg/m3) Emitirana količina CO (kg) Izmerjena koncentracija prahu (mg/m3) Emitirana količina prahu (kg)
Leto 2017 7.973 150 39,4 5.443 3,86 503,5
Leto 2018 7.113 100 40,1 5.074 1,73 198
Leto 2019 7.586 100 34,2 4.584 0,96 115
Leto 2020 7.710 100 20,8 3.609 1,05 155
Leto 2021 7.830 100 27,9 4.679 0,81 118,2