Skrb za okolje

Skrb za okolje

 

V Melaminu vselej izpolnjujemo dolžnosti in zaveze s področja ravnanja z okoljem. Kot obrat visokega tveganja se zavedamo svoje odgovornosti, zato je skrb za ustrezen odnos do okolja, v katerem delujemo, ena naših prioritet.

V želji po preglednem delovanju in ravnanju na naši spletni strani dnevno objavljamo tudi podatke o izpustih prahu in odpadne vode iz lastne čistilne naprave. Sprejemamo in uresničujemo tudi zaveze iz Svetovne listine Programa odgovornega ravnanja (POR), ki ga v Sloveniji vodi GZS – Združenje kemijske industrije pod okriljem Mednarodnega sveta kemijskih združenj (ICCA) in Sveta evropske kemijske industrije (CEFIC).

Tudi v letu 2022, ki ga je zaznamoval izredni dogodek v našem podjetju, smo izpolnili vse dolžnosti in zaveze s področja ravnanja z okoljem.

 

Presoja vplivov na okolje in sprememba varnostnega poročila

V prvih mesecih leta 2022 smo skupaj z zunanjim svetovalcem pripravili presojo vplivov na okolje za prijavljene spremembe v letu 2020. Vloge v nadaljevanju zaradi spremenjenih okoliščin v luči majskega izrednega dogodka nismo oddali.

V letu 2021 smo zaključili spremembo varnostnega poročila, v katerega je družba Melamin vključila tudi manjše spremembe, ki so bile že prijavljene, ne pa še v celoti vključene v dovoljenje. Varnostno poročilo je pregledalo Ministrstvo za okolje in prostor, sledila pa je javna razgrnitev, na kateri ni bilo nobenih pripomb. Maja 2022 smo tako pridobili novo okoljevarstveno dovoljenje, v skladu z Uredbo o preprečevanju večjih nesreč in zmanjševanju njihovih posledic.

 

Obratovalni monitoringi v letu 2022

Na področju obratovalnih monitoringov smo v letu 2022 izvedli predpisane meritve za družbi Melamin in smartMELAMINE, ki jo upravlja Melamin. Meritve so bile izvedene na vseh reaktorskih linijah z izjemo tiste, ki po izrednem dogodku ni več delovala. Rezultati občasnih monitoringov, ki so potekali, so bili ustrezni.

Izvajali smo tudi trajne meritve emisij prahu in ogljikovega monoksida iz kotla na lesno biomaso. Zaradi hudih poškodb procesnega omrežja v izrednem dogodku, smo podatke o emisijah obdelali sami.. Način obdelave podatkov smo preverili pri zunanjem izvajalcu, ki z našim pooblastilom pripravlja letno poročilo za Ministrstvo za okolje in prostor. Izvedena je bila tudi kalibracija merilnikov s strani pooblaščenega izvajalca monitoringa.

V sistemu termične oksidacije odpadnega zraka smo očistili tehnološke odduhe iz vseh predvidenih virov v družbah Melamin in smartMELAMINE. Kot rezervni sistem čiščenja odpadnega zraka pa smo ohranili obstoječi pralnik, ki je v zaprtem sistemu delovanja obratoval skladno z OVD dokler nismo vzpostavili termične oksidacije.

Izveden je bil tudi monitoring emisij v zrak na izpustu na kotlu na lesno biomaso ob delovanju termične oksidacije. Rezultati vseh parametrov so bili ustrezni, velik del izmerjenih vrednosti emisijskih parametrov je bil pod mejo zaznave.

V začetku leta smo v okviru priprav na izdelavo izhodiščnega poročila izvedli monitoring tal in podzemnih voda na lokaciji družbe. Rezultati so pokazali, da je lokacija kljub dolgoletni industrijski uporabi le v manjši meri onesnažena s parametri, ki se nadzirajo, pri čemer se v večini primerov ti nanašajo na značilnosti same lokacije in ne za dejavnost družbe (netipični parametri).

V letu 2022 smo v skladu z zakonodajo nadaljevali z rednimi pregledi rezervoarjev, zaradi izrednega dogodka pa je bilo potrebno pred uporabo pregledati vse skladiščne rezervoarje in varnostno opremo, ki smo jo želeli uporabljati.

 

Nevarni odpadki

V letu 2022 smo nadaljevali z oddajanjem nevarnih odpadkov pooblaščenemu izvajalcu, s katerim smo podpisali pogodbo, del nevarnih odpadkov pa smo oddali podjetju Kemis, ki je v preteklosti skrbel za naše odpadke. Pri tem smo stalno zagotavljali, da se odpadki na lokaciji družbe niso skladiščili dlje, kot je dovoljeno. Oba prevzemnika odpadkov sta nam s svojo opremo priskočila na pomoč tudi takoj po izrednem dogodku, ko je bilo potrebno z lokacije v čim krajšem času odpeljati kemikalije, ki so se nahajale v poškodovani opremi.

 

Soproizvodnja elektrike

V obdobju pred izrednim dogodkom je turbina redno delovala in prispevala k zagotavljanju »zelene« elektrike. Po vzpostavitvi stabilnih pogojev v obdobju po izrednem dogodku smo ponovno začeli s soproizvodnjo elektrike.

 

Odgovorno ravnanje

Kot vsako leto smo tudi v letu 2022 smo pripravili Poročilo o odgovornem ravnanju za leto 2021 in ga posredovali zainteresirani javnosti, pripravljeno pa je tudi Poročilo o odgovornem ravnanju za leto 2022, ki je na voljo na tej povezavi.

Zavedamo se svoje vloge v lokalnem okolju, zato smo še naprej zavezani k odprtemu sodelovanje tako s šolami kot lokalnimi skupnostmi. Ves čas od izrednega dogodka si prizadevamo za transparentno komuniciranje z vsemi zainteresiranimi javnostmi, pri čemer poročila o poteku sanacije in rekonstrukcije podjetja objavljamo na spletni strani podjetja in na družbenih omrežjih Facebook in LinkedIn. Poleg tega v preiskavi izrednega dogodka tvorno sodelujemo s pristojnimi organi in jim predajamo vse potrebne informacije in dokumente.

 

Povzetek postopkov s področja ravnanja z okoljem po izrednem dogodku:

Takoj po izrednem dogodku so stekli postopki za zmanjšanje tveganja za onesnaženje okolje, ki so potekali na več ravneh:

 • Ravnanje s požarnimi vodami, ki so bile v večini zajete v lovilnih skledah cisternskega prostora in na pretakališču. Pri tem smo se takoj povezali s Komunalo Kočevje, ki nam je odstopila en bazen, kamor smo odpeljali te vode in onesnažene padavinske vode in vode od čiščenja površin.
 • Odstranitev kemikalij iz poškodovanih skladiščnih rezervoarjev in drugih posod. Vse kemikalije so bile varno odstranjene in deloma prodane, deloma pa vrnjene dobaviteljem. Del količin pa je bil odstranjen kot nevarni odpadki.
 • Odstranitev poškodovane opreme.
 • Vse odpadke, nevarne in nenevarne, smo sproti odstranjevali v sodelovanju s pooblaščenimi podjetji in na tak način preprečili, da bi prišlo do nesreče.
 • Zatesnitev vseh izpustov odpadnih voda iz podjetja. Vse vode (čiščenja, padavinske vode) so se prečrpavale in začasno skladiščile v bazenu na komunalni čistilni napravi.
 • Izvajanje nadzora nad onesnaženjem okolja, v okviru katerega smo takoj naročili vzorčenje zemlje na širši lokaciji nesreče, ki je pokazalo, da izredni dogodek ni povzročil širšega onesnaženja okolja. Na osnovi teh rezultatov je sledil še monitoring podzemnih voda na lokaciji družbe.
 • Monitoring onesnaženja okolja je naročila tudi država in sicer se je spremljalo stanje reke Rinže, ki je pokazalo, da je prišlo le do majhnega in kratkotrajnega onesnaženja v toku reke, kjer je izpust meteorne kanalizacije iz družbe in preliva kočevskega jezera. Ne glede na te rezultate pa je NIJZ izdal ukrep o prepovedi rabe pitne vode za vsa vodna zajetja južno od Kočevja. Izvedeno je bilo večkratno vzorčenje na zajetjih, ki ni pokazalo onesnaženja zaradi samega izrednega dogodka.
 • Analiza izrednega dogodka in izvedenih ukrepov, ki so jo izvedle zunanje inštitucije skupaj z zaposlenimi v družbi.

Ukrepanje po majskem izrednem dogodku je potekalo v sodelovanju z občinskim štabom civilne zaščite in lokalno skupnostjo (PGD Kočevje, Komunala Kočevje, Hydrovod).

Prvi stopnji sanacije, ki je bila prednostno namenjena odstranjevanju tveganj za onesnaženje, je sledila sanacija usmerjena v ponoven zagon proizvodnje, kjer smo sledili zahtevam iz okoljevarstvenih dovoljenj.

 

Povzetek drugih okoljskih aktivnosti v letu 2022:

 • Izvedli smo predpisane meritve iz okoljevarstvenega dovoljenja v proizvodnih obratih in energetiki, ki so po nesreči delovali.
 • Zagotavljali smo stabilno delovanje kotlovnice na lesno biomaso in izvajanje trajnih meritev emisij v zrak ter skladnost z zahtevami gleda ogljikovega monoksida in prahu.
 • Skozi celo leto smo zagotavljali ustrezno odstranjevanje nevarnih odpadkov in drugih odpadkov iz tehnologije, ki niso nevarni.
 • Izvajali smo naloge, ki izhajajo iz zahtev kemijske zakonodaje.
 • Nadaljevali smo z opremljanjem objektov z avtomatskimi detektorji požara.
 • Zamenjali smo detektorje požarov in drugih varnostnih detektorjev, ki so bili poškodovani v nesreči.
 • Pregledali smo vse rezervoarjev v cisternskem skladišču, ki smo jih začeli uporabljati po nesreči
 • Za lokacije, ki so bile v nesreči poškodovane (del proizvodnje, cisternskega prostora, destilacijske kolone in pretakališče), kjer veljajo zahteve proti eksplozijske zaščite, smo pred začetkom uporabe, na novo pridobili EX certifikate za vgradnjo opreme.
 • Kolikor je bilo možno, smo zagotavljali delovanje parne turbine za kogeneracijo električne energije.

 

Cilji za leto 2023

 • Izvedba vseh predpisanih meritev iz okoljevarstvenega dovoljenja.
 • Stabilno delovanje kotlovnice na lesno biomaso in izvajanje trajnih meritev emisij v zrak.
 • Stabilno delovanje parne turbine.
 • Ustrezno odstranjevanje nevarnih odpadkov in drugih odpadkov iz tehnologije, ki niso nevarni.
 • Izvajanje nalog, ki izhajajo iz zahtev kemijske zakonodaje.
 • Nadaljevanje sanacije cisternskega skladišča.
 • Postavitev novega sistema za gašenje.
 • Nova ureditev požarne zaščite cisternskega skladišča.
 • Postavitev novih hladilnih stolpov.
 • Zaključek modernizacije hladilnega sistema z zagonom absorpcijskega hladilnega agregata za pripravo hladilne vode z uporabo odpadne toplote.
 • Zaključek rekonstrukcije cisternskega skladišča.
 • Postavitev novega sistema za gašenje in zajem požarne vode.
 • Nadgradnja požarne zaščite cisternskega skladišča.
 • Zaključek rekonstrukcije hladilnega sistema.
 • Zaključek modernizacije hladilnega sistema z zagonom absorpcijskega hladilnega agregata.