Skrb za okolje

Skrb za okolje

 

Leto 2021 je bilo na področju ravnanja z okoljem za družbo in skupino Melamin izredno zahtevno, saj smo morali poleg že utečenih postopkov povezanih z novimi zahtevami zakonodaje in spremembami v tehnologiji, obvladovati tudi nove situacije povezane z epidemijo Covid-19.

V letu 2020 smo oddali prijavo spremembe okoljevarstvenega dovoljenja, v katero je družba Melamin vključila manjše spremembe, ki so že bile prijavljene, niso pa še v celoti vključene v dovoljenje, in predvidene spremembe v bližnji prihodnosti. Žal se postopek ni razvil v skladu z našimi pričakovanji, saj smo prejeli s strani Ministrstva za okolje in prostor poziv, da moramo izvesti za prijavljene spremembe, katere sicer niso velike, presojo vplivov na okolje. V 2. polovici leta smo skupaj z zunanjim partnerjem začeli s presojo.

V letu 2021 smo zaključili spremembo varnostnega poročila, v katerega je družba Melamin vključila tudi manjše spremembe, ki so že bile prijavljene, niso pa še v celoti vključene v dovoljenje. Varnostno poročilo so na Ministrstvu za okolje in prostor že pregledali in posredovali dodatne zahteve.

Na področju obratovalnih monitoringov smo v letu 2021 izvedli vse predpisane meritve za družbi Melamin in smartMELAMINE, za katerega je Melamin upravljalec. Rezultati občasnih monitoringov, ki so potekali, so bili ustrezni.

Prav tako smo izvajali tudi trajne meritve emisij prahu in ogljikovega monoksida iz kotla na lesno biomaso.  Izvedena je bila tudi kalibracija merilnikov s strani pooblaščenega izvajalca monitoringa.

V letu 2021 smo v sistemu termične oksidacije odpadnega zraka očistili tehnološke odduhe iz vseh predvidenih virov v družbah Melamin in smartMELAMINE. Kot rezervni sistem čiščenja odpadnega zraka pa smo ohranili obstoječi pralnik.

V letu 2021 je bil tudi  izveden monitoring celotnega nabora vseh parametrov na izpustu na kotlu na lesno biomaso ob delovanju termične oksidacije. Rezultati vseh parametrov bili ustrezni, velik del izmerjenih vrednosti emisijskih parametrov je bil pod mejo detekcije.

V letu 2021 smo v skladu z zakonodajo nadaljevali z rednimi pregledi rezervoarjev.

V letu 2021 smo nadaljevali z oddajanjem nevarnih odpadkov pooblaščenemu izvajalcu, s katerim smo podpisali pogodbo. Del nevarnih odpadkov pa smo oddali podjetju Kemis, ki je v preteklosti skrbel za naše odpadke. Stalno smo zagotavljali, da se odpadki niso skladiščili na lokaciji družbe dlje kot je dovoljeno.

Tako kot v preteklem letu je bil pomemben del aktivnosti na področju ravnanja z okoljem vezan na energetiko. Poleg trajnih meritev prahu in ogljikovega monoksida smo nadaljevali tudi z internimi trajnimi meritvami emisij dušikovih oksidov in celokupnega ogljika.

Konec leta smo tudi ovrednotili dejanske emisije v okolje zaradi proizvodnje energije. Količina onesnaževanja ob delovanju novega kotla na lesno biomaso se je znižala v primerjavi z uporabo kurilnega olja v preteklih letih.

V letu 2020 smo začeli s soproizvodnjo elektrike na parni turbini; v letu 2021 je turbina delovala celo leto in pomembno prispevala k zagotavljanju »zelene« elektrike.

V letu 2021 smo  zamenjali dotrajan opečnat dimnik na parnem kotlu na lesno biomaso. Na tak način se je zamenjal star simbol tovarne z novim in bolj potresno varnim dimnikom.

Tudi v letu 2021 smo pripravili Poročilo o odgovornem ravnanju za leto 2020 in ga posredovali zainteresirani javnosti Poleg tega smo poročilo predstavili tudi na Gospodarski zbornici Slovenije in s tem pridobili pravico  do uporabe logotipa odgovornega ravnanja v letu 2022.

Prav tako smo nadaljevali s čim bolj odprtim komuniciranjem z okoljem, tako smo podali jasne odgovore tudi v primeru manjšega izlitja kisline na dvorišču. Epidemija covida pa nam je preprečila, da bi izvedli sicer planiran dan odprtih vrat smo pa aktivno sodelovali pri predstavitvah družbe in poklicev v družbi lokalnim šolarjem.

Na področju doseganja večje varnosti – preprečevanje kemijskih nesreč in manjših emisij v delovno okolje, so potekale še naslednje aktivnosti:

–        pregledi naprav v eksplozijsko nevarnih objektih (Ex pregledi).

–        Pridobili smo Ex certifikate za vse lokacije, kjer se uporabljajo eksplozijsko nevarne kemikalije.

Kratek povzetek drugih okoljskih aktivnosti v letu 2021:

 • izvedli smo vse predpisane meritve iz okoljevarstvenega dovoljenja v proizvodnih obratih in energetiki
 • zagotavljali smo stabilno delovanje kotlovnice na lesno biomaso in izvajanje trajnih meritev emisij v zrak ter skladnost z zahtevami gleda ogljikovega monoksida in prahu
 • skozi celo leto smo zagotavljali ustrezno odstranjevanje nevarnih odpadkov in drugih odpadkov iz tehnologije, ki niso nevarni
 • izvajali smo naloge, ki izhajajo iz zahtev kemijske zakonodaje
 • nadaljevali smo z opremljanjem vseh objektov z avtomatskimi detektorji požara
 • za novo skladišče za skladiščenje plinov v jeklenkah smo pridobili Ex certifikat
 • nadaljevali smo s posodobitvami skladiščnih rezervoarjev v cisternskem skladišču PE Kemična industrija
 • zagotavljali smo redno delovanje parne turbine
 • definirali smo način požarne zaščite cisternskega skladišča
 • v hladilnem sistemu smo izvedli sanacijo izolacije v stolpih in tako zmanjšali emisije hrupa iz tehnologije
 • zamenjali smo dotrajano reaktorsko posodo za proizvodnjo PAE smol
 • nabavili smo absorpcijski hladilni agregat za pripravo hladilne vode z uporabo odpadne toplote
 • zgradili smo nov 12 barski parovoda med kotlovnico in proizvodnjo

Cilji za leto 2022

 • izvedba vseh predpisanih meritev iz okoljevarstvenega dovoljenja
 • stabilno delovanje kotlovnice na lesno biomaso in izvajanje trajnih meritev emisij v zrak
 • stabilno delovanje parne turbine
 • ustrezno odstranjevanje nevarnih odpadkov in drugih odpadkov iz tehnologije, ki niso nevarni
 • izvajanje nalog, ki izhajajo iz zahtev kemijske zakonodaje
 • preureditev požarne zaščite cisternskega skladišča
 • nadaljevanje ukrepov za zmanjšanje emisij hrupa iz proizvodnih obratov
 • nadaljevanje zamenjav starih skladiščnih rezervoarjev v cisternskem skladišču
 • reden zagon posodobljene reaktorske linije za proizvodnjo PAE smol
 • zaključek modernizacije hladilnega sistema z zagonom absorpcijskega hladilnega agregata za pripravo hladilne vode z uporabo odpadne toplote
 • izvedba pripravljalnih del za ponovno vzpostavitev tovornega železniškega prometa v podjetju
 • začetek priprave projekte dokumentacije za izgradnjo avtomatiziranega visoko regalnega paletnega skladišča
 • začetek gradnje silosnega skladišča za sipke materiale.

Kočevje, marec 2022                                                                                                 Mateja Aljaž Rožič