Povzetek aktivnosti pri sanaciji Melamin d.d. Kočevje do 03. 06. 2022

VARSTVO OKOLJA

METEORNE VODE

 • Od nesreče je izveden nadzor meteornih vod, ki se zbirajo v lovilnih bazenih oz. v skladiščnih rezervoarjih. Vse meteorne, tehnološke in fekalne kanalizacije na lokaciji nesreče so zatesnjene. Vsa voda (meteorna, fekalna ter voda od dekontaminacije) se kontrolirano prečrpava v ustrezne lovilne bazene. Situacija je pod nadzorom in ni nevarnosti za nekontroliran iztok zbranih voda v okolico.

PITNA VODA

 • Odločba NIJZ glede prepovedi rabe pitne vode iz zajetij nizvodno od Melamina proti Kolpi, je povzročila precej nezadovoljstva v javnosti. Meritve – monitoring so se začele izvajati, prvi izidi so bili objavljeni in rezultati ne kažejo onesnaženja pitne vode zaradi nesreče. Izvajale so se splošne meritve za pitno vodo ter dodatne ciljne meritve epiklorhidrina, dietilentriamina, formaldehida, AOX – halogeniranih organskin snovi ter heksametoksimetilolmelamina. Hidrolog meni, da vse podzemne vode še niso pritekle na področje zajetij in se bodo na meritvah odrazile šele čez čas, zato Hydrovod nadaljuje s programom monitoringa.

ZEMLJA

 • Rezultati meritev vrhnjih plasti zemlje, kjer smo odvzeli vzorce po nesreči (12. in 13.5.2022), bodo na voljo v kratkem. V okviru monitoringa izhodiščnega stanja okolja so bili vzeti vzorci zemlje na različnih lokacijah podjetja pred nesrečo. Tudi teh rezultatov meritev še ni, saj je prioriteta meritev vzorcev po nesreči. Ko bodo znani vsi rezultati bo moč primerjati in kvalitetno vrednotiti vplive nesreče na zemljo.

PODZEMNA VODA NA LOKACIJI MELAMINA

 • V okviru monitoringa za pripravo izhodiščena poročila so bili v letu 2022 2x vzeti vzorci podzemne vode na vseh treh piezometrih na lokaciji obrata. Rezultatov meritev stanja podzemnih voda na lokaciji po nesreči še ni.

 

VARSTVO PRED NESREČAMI

POŽARNO VARSTVO

 • Takoj po nesreči je bilo vzpostavljeno delovanje internega hidrantnega omrežja (zunanje in notranja hidrantna omrežja) na peno in/ali vodo. Opravljene so bile tudi meritve dinamičnega in statičnega tlaka v hidrantnem omrežju.
 • Takoj po nesreči je bila reorganizirana interna gasilska dejavnost. Poleg varnostnega vodje izmene ter njegovega pomočnika (24/7) je bilo organizirana dodatna gasilska dejavnost za spremljanje stanja lokacije nesreče ter gasilski nadzor nad izvajanjem del na lokaciji.
 • Opravljen je bil zagon in servis šprinkler avtomatskih gasilnih sistemov.
 • Interna zaloga požarne vode je bila vzpostavljena nazaj v normalno stanje.
 • Opravljene so bile meritve strelovodnih naprav na lokaciji nesreče. Ugotovljene napake so bile ustrezno sanirane.
 • Izveden je bil zagon kompresorske postaje za stisnjen zrak, ki je bistvenega pomena za delovanje gasilnih sistemov.
 • Izveden je bil zagon proizvodnje dušika iz stisnjenega zraka. Dušik se uporablja za inertizacijo rezervoarjev in opreme, kjer lahko pričakujemo nastanek vnetljive oz. eksplozivne atmosfere.

NEVARNE SNOVI NA LOKACIJI NESREČE

 • Takoj po nesreči se je pričelo z odstranjevanjem nevarnih snovi z lokacije. Priotitetno se je odstranjevalo vnetljive snovi, vzporedno strupene snovi ter nazadnje še nenevarne snovi. Do 3.6.2022 je bilo z lokacije nesreče odstranjeno že več kot 90% vnetljvih in/ali strupenih snovi. Z odvozi se bo nadaljevalo do popolne odstranitve vseh nevarnih snovi z lokacije nesreče. Ocenjuje se, da bodo vse nevarne snovi v celoti odstranjene z lokacije v roku 1 meseca.
 • Večina odpeljanih snovi je bilo vrnjeno dobaviteljem ali kupcem. Kontaminirane snovi pa so bile odpeljane na sežig v tujino s strani družb Kemis in Saubermacher.

DEKONTAMINACIJA OBMOČJA

 • Dekontaminacija območja nesreče se redno izvaja. Takoj po nesreči je bila izvedena dekontaminacija širšega območja, ki ni bilo močneje prizadeto. Prioritetno se je izvedla dekontaminacija javnih površin izven lokacije obrata (dekontaminacijo območja Tomšičeve ceste je na dan nesreče izvedla enota Slovenske vojske). S tem ukrepom je bilo možno odpreti Tomšičevo cesto za javni promet še isti dan.
 • V neposredni bližini lokacije nesreče je bila oblikovana t.i. »rdeča cona«, kjer je uveden poseben režim kontrole vstopa in izvajanja del. V širšem delu je bila oblikovana t.i. »črna cona«, ki predstavlja območje delovišča, kjer poteka glavnina del v zvezi z odpravljanjem posledic.
 • Po trenutnih ocenah bo »rdeča cona« ukinjena v roku 1 meseca, ko bodo iz lokacije odstranjene vse nevarne snovi in ko bo zaključeno odstranjevanje poškodovane opreme in v celoti izvedena dekontaminacija te cone.

ODSTRANJEVANJE POŠKODOVANE OPREME

 • Z lokacije se odstranjuje poškodovana oprema (cevovodi, rezervoarji in ostala oprema). Do sedaj je bilo že odstranjeno cca. 30% poškodovane opreme. Odstranjevanje poškodovane opreme se iz »rdeče cone« izvaja z dvigali. Pretežni del opreme se na lokaciji sprazni, dekontaminira in po kosih odpelje pooblaščenemu predelovalcu. Poškodovana oprema, ki je ni možno dekontaminirati, se odstranjuje kot nevaren odpadek s strani pooblaščenega zunanjega izvajalca.
 • Z odstranjevanjem poškodovane opreme se bo nadaljevalo dokler z lokacije nesreče ne bo odstranjena vsa poškodovana oprema. Ocenjujemo, da bo ta faza zaključena v roku 1 meseca.

 

6.6.2022
Igor Mihelič
Peter Maležič

 

1 OS-komisija 3.6.2022 (121.9 KiB)