Zagotavljanje varnosti

OPERATIVNI UKREPI NA LOKACIJI NESREČE PO ZAKLJUČKU INTERVENCIJE

 • okrepitev stalnega fizičnega varovanja lokacije nesreče zaradi poškodb na ograjah (policija, varnostna služba)
 • okrepitev stalnega požarnega varovanja lokacije nesreče zaradi nevarnosti naknadnih požarov ali izpustov nevarnih snovi (poklicni gasilci podjetja v sodelovanju z gasilci GZ Kočevje)
 • pregled stabilnosti vseh konstrukcij na lokaciji nesreče
 • sodelovanje s preiskovalnimi organi, zagotavljanje varnosti uradnih oseb in koordinacija ukrepov na lokaciji nesreče
 • zaprtje vseh kanalizacijskih vodov za meteorno in fekalno kanalizacijo v območju t.i. “rdeče cone (5000 m2), kjer je obstajala možnost kontaminacije vode zaradi posledic nesreče
 • vzpostavitev črpališč za prečrpavanje potencialno kontaminirane vode iz. t.i. “rdeče cone” in ureditev skladiščenja vseh zajetih vod
 • organizacija stalne profesionalne službe “varnostni vodja”, ki 24/7 nadzira in koordinira vse varnostno pomembne aktivnosti na lokaciji obrata
 • vzpostavitev kritične infrastrukture na lokaciji (kritične telekomunikacije, sistemi rezervnega napajanja z el. energijo, strelovodi, …)
 • primopredaja lokacije nesreče od policije, ko je bila preiskava na lokaciji zaključena
 • organizacija izvedbe okoljskih monitoringov zaradi posledic nesreče (analize podzemne vode na lokaciji podjetja, analize vzorcev zemlje)
 • izvedba dekontaminacije zunanjega območja t.i. “rdeče cone” in zajem vse vode od izvajanja dekontaminacije
 • izvedba odstranitve vseh nevarnih snovi in onesnažene odpadne požarne vode iz lokacije nesreče
 • izvedba odstranitve vse poškodovane opreme, stavb in konstrukcij
 • izvedba dekontaminacije celotnega območja nesreče in ukinitev t.i. “rdeče cone”
 • organizacija gradbišča za izvajanje novogradenj in rekonstrukcij, fizično in organizacijsko ločeno od delujočih delov obrata

 

UPRAVNO-ORGANIZACIJSKI UKREPI PO IZREDNEM DOGODKU

 • prijava nesreče v sistem SPIN URSZR ter pristojnim inšpekcijam
 • vzpostavitev skupine za koordinacijo vseh aktivnosti na lokaciji po nesreči
 • sprejeta odločitev za rekonstrukcijo obrata brez epiklorhidrina (lastniki, uprava, svet delavcev, lokalna skupnost – občinski svet, podpora politike)
 • sprejetje programa ukrepov za izvedbo sanacije in prijava gradbišča
 • organizacija vseh aktivnosti (podpisanih 126 pisnih sporazumov z izvajalci za zagotavljanje ukrepov VZD na skupnem delovišču)
 • sprememba varnostnega poročila
 • nadgradnja obstoječih varnostnih ukrepov za dodatno izboljšanje varnosti (nadomeščanje organizacijskih postopkov s tehničnimi; razvoj avtomatskega postopka identifikacije snovi s postopkom Raman spektroskopije v EX izvedbi, preprečevanje napak z integracijo različnih informacijskih sistemov)
 • organizacija dodatnih usposabljanj s področja VZD
 • nadgradnja informacijske varnosti proizvodnega in poslovnega sistema (virtualizacija strežnikov, redundanca vseh varnostno pomembnih sistemov, oddaljena varna lokacija informacijske infrastrukture)
 • postopno vzpostavljanje proizvodnje (vzpostavljeno je 60% proizvodnih kapacitet glede na stanje pred nesrečo)

 

UKREPI, POVEZANI Z IZVAJANJEM REKONSTRUKCIJE OBRATA IN NOVOGRADENJ

 • upravni postopki za rekonstrukcije in novogradnje (nujne rekonstrukcije po GZ, vloga za predhodni postopek za rekonstrukcije in novogradnje MOPE, pridobivanje gradbenih dovoljenj, izvajanje projektov)
 • predvidene novogradnje so povezane z izboljšavami na protipožarnih sistemih (uporaba NFPA standardov za črpališče požarne vode, avtomatske sisteme gašenja in hlajenja ter dodatne zmogljivosti sistemov za zajem požarne vode)
 • postopki prostorskega umeščanja nove industrijske lokacije za selitev kemijske proizvodnje

 

 • Kako je v Melaminu še poskrbljeno za varnost ljudi in okolja?

Imamo SEVESO okoljevarstveno dovoljenje ter opravljeni certifikacijski presoji ISO 9001 in 14000, ki sta najvišja možna certifikata na področju zagotavljanja varnosti v kemijskih obratih. Naši inženirji in tehnologi so aktivni udeleženci Šole procesne varnosti, ki jo organizira Združenje kemijske industrije in skrbi za izboljševanje varnostne politike ter varnostnih mehanizmov. Vsi zaposleni pa se udeležujemo še drugih izobraževanj s tega področja, tudi v tujini.

Javnost pa s Poročili o odgovornem ravnanju (POR), h pripravi katerih smo zavezani, redno obveščamo o vseh svojih dejavnostih in vplivih na okolje. Novice in obvestila lahko spremljate TUKAJ.

 

 • Je infrastruktura podjetja še primerna za varno delo in nadaljnje poslovanje?

Velika večina proizvodnje, njeni glavni objekti, niso bili huje poškodovani in so varni za opravljanje dela.

Poškodovane dele bomo obnovili, sanacijo podjetja pa je na izredni seji z glasovanjem potrdil tudi občinski svet občine Kočevje.

Glavni finančni vir obnove bodo zavarovalnine, preverjamo pa tudi možnost državne pomoči, za kar so že bili storjeni prvi koraki. Prav tako imamo podporo državnih institucij. Že iz časov pred izrednim dogodkom imamo odobrenih 1,8 milijona evrov za modernizacijo podjetja, z Ministrstvom za gospodarski razvoj in tehnologijo pa potekajo pogovori o možnosti, da bi se ta sredstva zdaj namenila za sanacijo.

 

 • Kakšni so izpusti podjetja in kaj počnete za njihovo zmanjševanje?

Izpuste CO2 smo v zadnjih letih zmanjšali za skoraj 90 %, in sicer z uvedbo kotlovnice na biomaso in posledično opustitvijo uporabe mazuta. Sekance dobimo od lokalnih pridelovalcev iz kočevskih gozdov in tako poskrbimo, da zaslužek ostane v regiji. Obenem  smo bistveno znižali tudi emisije prahu in žveplovih oksidov. Vse odduhe, ki nastajajo v proizvodnji, pa so speljane v kotlovnico. Imamo še lastno čistilno napravo, ki predela odpadne vode iz proizvodnje, že preden gredo na mestno čistilno napravo. Vse emisije so torej dobro obvladane in redno v okviru predpisanih vrednosti.

 

 • Kakšna je finančna stabilnost podjetja?

Podjetje je pred izrednim dogodkom dobro in stabilno poslovalo. Ravno dobro in preudarno poslovanje v preteklih letih pa nam sedaj omogoča hitro sanacijo poslovanja po izrednem dogodku. Ob tem računamo tudi na pomoč države, o čemer potekajo pogovori, treba pa je poudariti, da mora določene oblike državne pomoči najprej odobriti Evropska komisija.

Naš osnovi cilj je obnovitev infrastrukture in s tem ohranitev vseh 220 delovnih mest, ki jih Melamin zagotavlja družinam v Kočevju in okolici.

Povprečna bruto plača v podjetju znaša 2.400 evrov. Gre za kakovostna delovna mesta z visoko dodano vrednostjo.

 

Dodatna vprašanja nam lahko zastavite preko spodnjega anonimnega kontaktnega obrazca:

Vprašanje