Povzetek aktivnosti pri sanaciji Melamin d.d. Kočevje od 16.7. do 19.8.2022

V začetku avgusta je v podjetju potekal načrtovan letni remont. Od obdobja zadnjega poročanja se je zaradi letnih dopustov intenzivnost del na lokaciji ustrezno zmanjšala. Ponovni delni zagon tovarne je bil izveden 16.8.2022.

VARSTVO OKOLJA

METEORNE VODE

 • Meteorne vode se po izvedenem čiščenju jaškov in kanalov normalno odvajajo v meteorno kanalizacijo. Fekalna kanalizacija po izvedenem čiščenju jaškov in kanalov na lokaciji obrata tudi normalno obratuje. Meteorne vode iz lovilnih sistemov cisternskega skladišča in cestnega pretakališča ob obratu Smole II se zbirajo na lokaciji obrata.

PITNA VODA

 • Ni sprememb od zadnjega poročanja. Vse nadaljnje meritve so potrdile, da v nobenem od merjenih zajetij pitne vode ni bilo zaznanih snovi povezanih z nesrečo, zato je NIJZ ukinil prepoved uporabe pitne vode na vseh zajetij tako za osebno higieno kakor tudi za uživanje. Hydrovod nadaljuje s programom monitoringa.

ZEMLJA

 • Ni sprememb od zadnjega poročanja. Po pregledu končnih rezultatov analize vzorcev zemlje, ki so bili vzeti pred nesrečo in po nesreči, lahko trdimo, da posledice nesreče niso imele vpliva na kvaliteto zemlje.

 

VARSTVO PRED NESREČAMI

POŽARNO VARSTVO

 • Vsi pritipožarni sistemi v podjetju, ki niso bili uničeni, spet normalno obratujejo. Še vedno se izvaja stalna (24/7) požarna straža območja nesreče ter poostreno fizično varovanje celotne lokacije tovarne. Na lokacijah, kjer se je ponovno zagnala proizvodnja, protipožarni sistemi delujejo normalno.

NEVARNE SNOVI NA LOKACIJI NESREČE

 • Ni sprememb od zadnjega poročanja. Z lokacije nesreče so odstranjene vse vnetljive snovi in vse druge nevarne snovi. Potrebno bo izvesti samo še končno čiščenje nekaterih skladiščnih rezervoarjev ter dela opreme v proizvodnji.

DEKONTAMINACIJA OBMOČJA

 • Dekontaminacija območja nesreče je bila v celoti izvedena.

ODSTRANJEVANJE POŠKODOVANE OPREME

 • Z lokacije je bila odstranjena praktično vsa poškodovana oprema (cevovodi, rezervoarji in ostala oprema).

REKONSTRUKCIJA TOVARNE

 • Na lokaciji se pospešeno izvajajo dela rekonstrukcije tovarne. Na obstoječi lokaciji je predvidena ponovna vzpostavitev proizvodnje melaminskih smol (v naslednjem tednu je predviden zagon reaktorskih linij R-1 in R-2). Zaenkrat je predvideno, da se na obstoječi lokaciji vzpostavi proizvodnja nazaj v celoti, razen skladiščenja epiklorhidrina in s to snovjo povezane proizvodnje PAE smol. Ta del proizvodnje je predviden za selitev na novo lokacijo
 • Trenutno v podjetju obratujejo:
  • Kotlovnica na biomaso (100%) in ostali podporni sistemi
  • Obutvena industrija (100%)
  • Lesna industrija (100%)
  • Kemijska industrija (cca. 5%)
   • Reaktorska linija R9 (1 reaktorska linija od 13)
   • Mešalnica Silomela (promotor adhezije za gumarsko industrijo)

 

NOVA LOKACIJA

 • V zvezi z novo lokacijo intenzivno tečejo predvidene aktivnosti. V mesecu septembru je predviden zaključek študije izbire najprimernejše lokacije.

 

22.8.2022
Igor Mihelič
Peter Maležič

8 OS-komisija 22.8.2022 (151.0 KiB)